TERM OF USE

Cùng với Điều khoản sử dụng, khi khách hàng tải và sử dụng dịch vụ của nguonhangkinhdoanh.com, khách hàng đã hiểu và đồng ý sẽ thực hiện đúng các quy định về chính sách bản quyền và các quy định về quyền sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ của nguonhangkinhdoanh.com..


**II. THÔNG BÁO KHI VI PHẠM BẢN QUYỀN**

Trong trường hợp có việc vi phạm bản quyền xảy ra, nguonhangkinhdoanh.com có quyền (không phải nghĩa vụ) thực hiện một trong các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình:

1. Gửi thông báo bằng văn bản/email cho Khách Hàng, thông tin Khách Hàng đã và đang vi phạm bản quyền về việc sử dụng, sao chép hay phân phối các Thông Tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của nguonhangkinhdoanh.com. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của nguonhangkinhdoanh.com, bằng bất cứ hành động hay phương pháp nào, Khách Hàng phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền này.

2. Khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Khách Hàng phải thanh toán toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn án phí, bồi thường toàn bộ thiệt hại.


**III. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG**

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều Khoản Sử Dụng”) được áp dụng cho việc Khách Hàng truy cập và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên hệ thống phần mềm nguonhangkinhdoanh.com dành riêng cho điện thoại di động có thiết lập internet và website nguonhangkinhdoanh.com (“Ứng Dụng nguonhangkinhdoanh.com”), cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho Khách hàng trên nguonhangkinhdoanh.com

**1. Dịch vụ trên nguonhangkinhdoanh.com

**nguonhangkinhdoanh.com cung cấp thông tin và phương tiện do bên thứ ba cung cấp (“Khách hàng Cung Cấp Dịch vụ”) để thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội thành, liên tỉnh, điện hoa… (“Dịch Vụ”) được Khách Hàng (“Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển”) yêu cầu thông qua Ứng Dụng nguonhangkinhdoanh.com trên điện thoại di động có kết nối internet đã được Khách Hàng tải về và cài đặt sử dụng hoặc truy cập vào website nguonhangkinhdoanh.com

**2. Điều kiện tham gia giao dịch

**1. Khách Hàng khi tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau (i) đã đủ 18 tuổi trở lên, (ii) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách Hàng không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, trừ trường hợp có trường giám hộ trực tiếp của Khách Hàng đồng ý và tham gia.

2. Để có thể tạo yêu cầu trên Ứng Dụng nguonhangkinhdoanh.com, Khách Hàng cần tải phần mềm ứng dụng nguonhangkinhdoanh.com trên Website và app store của nguonhangkinhdoanh.com hoặc truy cập vào website nguonhangkinhdoanh.com và đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại di động . Sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin, nguonhangkinhdoanh.com sẽ cung cấp cho Khách Hàng một tài khoản cá nhân để Khách Hàng có thể truy cập và quản lý quá trình giao dịch của mình (“Tài Khoản”).

3. Khách Hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình kê khai để tạo tài khoản trên Ứng Dụng nguonhangkinhdoanh.com. Trong mọi trường hợp, nguonhangkinhdoanh.com có quyền xác minh thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là nguonhangkinhdoanh.com có thể đảm bảo thông tin mà Khách Hàng đã khai là chính xác. nguonhangkinhdoanh.com sẽ không giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng khai không đúng các thông tin mà Ứng Dụng nguonhangkinhdoanh.com yêu cầu khi đăng ký.


**3. Quyền của Khách Hàng**

Quyền của Khách Hàng khi đăng ký và sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng nguonhangkinhdoanh.com:

1. Khách Hàng được nguonhangkinhdoanh.com bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin Khách Hàng của nguonhangkinhdoanh.com;

2. Khách Hàng được quyền từ chối Dịch Vụ hoặc sử dụng Ứng Dụng mà không cần đưa ra lý do;

3. Khách Hàng chỉ có thể truy cập Dịch Vụ bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép. Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra để đảm bảo rằng Khách Hàng tải về đúng Ứng Dụng cho thiết bị của mình. nguonhangkinhdoanh.com không chịu trách nhiệm nếu Khách Hàng không có thiết bị di động tương thích hoặc nếu Khách Hàng tải về sai phiên bản Ứng Dụng cho thiết bị di động của mình. nguonhangkinhdoanh.com có quyền chấm dứt Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.

**4. Nghĩa vụ của Khách Hàng**

Ngoài những trách nhiệm ràng buộc trên, cùng với việc sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng

1. Khách Hàng sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của nguonhangkinhdoanh.com khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch vụ;

2. Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng Tài Khoản của mình trên hệ thống Ứng Dụng nguonhangkinhdoanh.com;

3. Trong trường hợp Khách Hàng mất điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký Tài Khoản Khách Hàng có nghĩa vụ thông báo cho CSKH của nguonhangkinhdoanh.com để nguonhangkinhdoanh.com tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Khách Hàng quản lý quá trình sử dụng Dịch Vụ của mình. nguonhangkinhdoanh.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Khách Hàng không thông báo cho nguonhangkinhdoanh.com dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của Khách Hàng để thực hiện Yêu Cầu;

4. Khách Hàng sẽ không làm trung gian thực hiện Dịch Vụ cho bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn việc đứng ra yêu cầu Dịch Vụ trên Ứng Dụng cho các bên trong giao dịch mà mình không phải là chủ thể của một trong các bên….;

5. Khách Hàng sẽ không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ;6. Khách Hàng sẽ không sử dụng Tài Khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch Vụ;

7. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hàng hóa mà mình yêu cầu Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thực hiện Dịch Vụ;

1. nguonhangkinhdoanh.com sẽ không cung cấp thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng nguonhangkinhdoanh.com, trừ trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc giao hàng cấm, vi phạm điều khoản thanh toán với Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển.

2. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng được công khai trên Ứng Dụng khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng nguonhangkinhdoanh.com, chi tiết như sau:    

- Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng: Cung cấp tên, số điện thoại liên hệ của Khách Hàng cho Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ ngay khi Khách Hàng tạo Yêu Cầu Dịch Vụ; Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Ứng Dụng trong thời gian nhất định; Lập danh sách Khách Hàng thân thiết để thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc có chính sách riêng cho Khách Hàng.    

- Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong phạm vi phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.    

- Thời gian lưu trữ thông tin: trong vòng mười hai (12) tháng kể từ thời điểm Khách Hàng ngưng sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng.    

- Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: nguonhangkinhdoanh.com, Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ, cơ quan có thẩm quyền.    

- Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Ứng Dụng nguonhangkinhdoanh.com, Khách Hàng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên phương tiện đã đăng ký sử dụng Ứng Dụng nguonhangkinhdoanh.com hoặc liên hệ với CSKH của nguonhangkinhdoanh.com để được hướng dẫn cụ thể.

3. Các trường hợp nguonhangkinhdoanh.com có thể sử dụng thông tin của Khách Hàng mà không cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng:    

- Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;    

- Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;    

- Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.    

- nguonhangkinhdoanh.com cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau: nguonhangkinhdoanh.com có thỏa thuận riêng với Khách Hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo; Để cung cấp Dịch Vụ theo yêu cầu Khách Hàng;    

- Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

4. Khách Hàng có quyền yêu cầu nguonhangkinhdoanh.com kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản.

5. nguonhangkinhdoanh.com sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được yêu cầu hoặc nguonhangkinhdoanh.com sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Ngoài các trách nhiệm cụ thể đã được thông tin, cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đã hiểu rõ rằng:

1. Các thông tin, chính sách, dịch vụ được công bố trên Website và/hoặc Ứng Dụng chỉ mang tính chất thông tin tham khảo để Khách Hàng quyết định sử dụng Dịch Vụ.

2. nguonhangkinhdoanh.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho điện thoại của Khách Hàng do việc sử dụng Website hoặc tải Ứng Dụng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus, các thiệt hại về việc không thể truy cập được các trang thông tin liên lạc khác hoặc phương tiện điện thoại của Khách Hàng bị chậm…

3. Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ chịu trách nhiệm chính về quá trình và chất lượng của Dịch Vụ được yêu cầu thông qua việc sử dụng Ứng Dụng. Trong mọi trường hợp nguonhangkinhdoanh.com không chịu trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc cung cấp Dịch Vụ của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ hoặc bất kỳ hành động, thái độ và/hoặc sơ suất nào từ Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.